Haška konvencija iz 1899 dopušta samo eksploataciju šume - i to uz pravičnu naknadu!

Image 02

Haška konvencija iz 1899 jest sastavni dio međunarodnog pravnog poretka (ne tek internacionalnog prava UN-a, kao tek privremenog dijela poretka) koji priznaje pravne akte i dokumenta još od Antike. Tu spadaju npr. Magna Carta, papinske bule, razne konvencije, sporazumi, međunarodni ugovori i dr. Tako su, kad se raspao sistem internacionanog prava Lige naroda 1938, ostala na snazi pravila međunarodnog poretka - poput Ženevske konvencije koja je spasila mnoge živote u ratovima. Tako i Haška konvencija iz 1899 na savremen pravnički način sublimira pravila ratovanja i s tim u vezi prava i obaveze okupatora. Konkretno, član 52 i 55 Konvencije propisuju da se u okupiranoj zemlji okupator smije poslužiti samo šumom i poljoprivrednim dobrima - i to uz pravičnu naknadu. Tako su uzurpacijska prava (kao u slučaju Bosne kojoj je suverenitet uzurpiran 1463/1527 i od tad prenošen na međunarodnim konferencijama) ograničena na šume i agrar, tj. ne podrazumijevaju podzemna bogatstva. Primijetimo i da je u vrijeme potpisivanja Konvencije nafta već bila masovno eksploatirani energent, a rude i minerali se vade masovno još od Antike - pa je jasno i da su sastavljači Konvencije svjesno zaštitili podzemna bogatstva, kao isključivo pravo domaćeg suverena. Tako su npr. i koncesije strancima za eksploataciju bosanske nafte, zlata i dr., protivne međunarodnom pravu.

Više

Zašto (i kako) je BiH po međunarodnom pravu Kraljevina

Image 03

Bosna je po međunarodnom pravu i danas Kraljevina, s tim što joj je suverenitet uzurpiran od 1463 tj. 1527 i od tad do danas nema svog suverena - monarha ili predsjednika. Umjesto monarha - ima uvijek stranog guvernera s ovlatima vicekralja i to je po međunarodnom pravu čini kolonijom. Predsjednika nema pošto ne ispunjava test zrelosti propisan pravilima međunarodnog pravnog poretka, tj. nema najmanje 50-100 godina tradicije u demokratiji. Da je Bosna i danas kraljevina, vidi se po tome što joj je Jajce i dalje glavni grad jer od uvođenja pošte i telefonije Jajce bez obzira na režim uvijek dobija - najniži poštanski i pozivni broj! To naravno ne može biti slučajnost: naime pošto je Bosna okupirana silom, na nju se primjenjuju pravila međunarodnog pravnog poretka o okupaciji oružanom agresijom. Tako se po gašenju dinastije Kotromanić, i uzurpacija suvereniteta Bosne uvijek prenosi na jedini ispravan način - od jednog do drugog uzurpatora suvereniteta na međunarodnim konferencijama: Berlin 1878, Pariz 1919, Teheran 1943, Dayton 1995.

Više

Dokumenti

 

Kraljevski institut u izučavanju klime

Image 11

Aktivnost Instituta u izučavanju klime podrazumijeva u prvom redu strateške analize i studije. Više...

 

Kraljevski institut i elektroenergetika

Image 12

Institut se na polju elektroenergetike primarno bavi strateškim analizama i studijama. Više...

 

Kraljevski institut i svijest o frackingu

Image 13

Institut radi strateški na buđenju svijesti o štetnosti hidrauličkog frakturisanja (eng. fracking). Više...

Earthquake prediction & monitoring
Earthquake Forecast - www.seismo.info